Dansk

Gårdudvalget

Oktober 2016:

Gårdprojektet

Projektet er desværre blevet udsat pga manglende byggetilladelse således at entreprenøren først kan starte den 10. eller 14. November 2016. I forbindelse med gårdprojektet skal der etableres et gårdlaug og bestyrelsen vil gerne inviterer beboere til at deltage. 

Gården skal ryddes for ting (legetøj, cykler, grill, krukker mv.). Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre mens arbejdet står på.

•••••

November 2016:

Gårdprojektet

Den fælles beggård sættes i bero, da en erhversejer i Strandbo2 har valgt at stævne kommunen.

Det er rigtig ærgeligt at en enkelt person kan ødelægge det gode projekt for resten af beboerne i kareen.

Nedenstående er den information fra SBS:

Kære beboere i Østbanegade-karréen.

Vi er desværre nødt til at meddele, at projektet indtil videre er sat i stå.
Der verserer i øjeblikket en ansøgning i procesbevillingsnævnet som har opsættende virkning,
hvilket betyder vi ikke kan igangsætte anlægsarbejderne.

Københavns kommune bedt os om at få entreprenøren til at rigge af, og afvente om en evt. afgørelse
i nævnet medfører, at vi yderligere skal afvente en afgørelse i retssystemet.

Afhængig af, hvornår vi får besked, vil vi overveje om det er bedre for projektet at opstarte til
foråret. Denne beslutning tages i samråd med entreprenøren, da vi nu ikke kan forvente, at de kan
starte fra den ene dag til den anden, når vi forhåbentlig snart får grønt lys.

Vi beklager endnu engang udsættelsen, og at vi ikke kan give jer en tidshorisont for opstart.
De beboere der tidligere har haft en p-plads i gården kan benytte disse indtil entreprenøren starter
igen.


Med venlig hilsen
Elin

 

••••••••

Oktober 2016:

Gårdprojektet

Projektet er desværre blevet udsat pga manglende byggetilladelse således at entreprenøren først kan starte den 10. eller 14. November 2016. I forbindelse med gårdprojektet skal der etableres et gårdlaug og bestyrelsen vil gerne inviterer beboere til at deltage. 

Gården skal ryddes for ting (legetøj, cykler, grill, krukker mv.). Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre mens arbejdet står på.

Københavns Kommune påbegynder vore nye fælles gårdhave d. 5. september 2016.

Derfor skal vi sørge for, at der ikke ligger ting i gården fra denne dato (legetøg, cykler, grill, krukker mv.).

Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre mens arbejdet står på.

Fra tirsdag d. 30. august 2016 skal husholdnings- og sorteret affald afleveres i de aflåste blå containere på gaden.

Nøgler til disse er blevet udleveret i hver enkel andelshavers postkasse.

 

Juli 2015

Kommunens oplæg til en plan for vores gårdanlæg er nu offentliggjort på deres Grønne Gårde-hjemmeside. Vi bringer den her i lille format. Klik på billedet, hvis du vil downloade/printe en stor version.

Juni 2015


Grøn gård

Gårdprojektet blev midlertidigt sat på hold i 2013 af lokalpolitiske årsager. Man kan orientere sig om detajlerne her. Kort fortalt handlede det om at sikre mindretalsbeskyttelse ved afstemninger. Forholdene er nu bragt i orden, og kommunen har genoptaget praksis under det skærpede regelsæt.

For Strandbos vedkommende er status som følger:

Vores sag blev d. 27.04.2015 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Vores ansøgning blev på dette møde godkendt til viderebehandling.

Vi indstilles til godkendelse af gennemførelse af projektet på et udvalgsmøde d. 19.08.2015, hvor udvalget går i gennem vores gamle underskriftindsamling. Vi havde i sin tid og i samarbejde m. Strandbo 2  en tilslutning, der kan rummes af både det gamle og det nye regelsæt, derfor oplyser kommunen at:

- d. 21.09. godkendes projektet endeligt i udvalget

- herefter er der en 8 ugers offentlig høringsperiode, hvor borgere kan opponere mod beslutningen

- herefter indstiller udvalget os endeligt til gårdrenoveringen.

6. august 2011 Det Fælles Gårdudvalg er et samarbejde mellem AB Strandbo I og EF Strandbo II. Vi mødes, når det passer, og gennemfører forskellige initiativer, der gør gården til et rart sted at opholde sig.

Sidens indhold leveres af udvalgets repræsentanter blandt andelshaverne i Strandbo I.

Tine og Maj er bestyrelsens kontaktpersoner vedr. gårdudvalget, klik her for at skrive en e-mail til bestyrelsen.


Gårdrenovering?
Gårdudvalgets Anette Esbensen har netop modtaget skriftlig orientering fra Københavns Kommune om, at vi i Strandbo I kan komme med i gårdrenoveringsprojektet "Grønne gårde" - hvis vi som forening ønsker det. 

Vi stilles øget trivsel og livskvalitet i sigte - i form af en frodig, grøn gård med en planløsning, der kan involvere ny belægning, forbedrede legearealer, beplantning, nyetablerede terrasseområder Du kan orientere dig om perspektivet i tilbuddet til foreningen her.

Kommunen afholder alle udgifter til etableringen af et nyt anlæg. Efterfølgende vil der være vedlighold på (typisk) 60-100 kr. for lejligheder af vores størrelser. Vi opererer pt. allerede med et budget for gårdens vedligehold, så kasserer Mads Iversen vil i nærmeste fremtid oplyse her på stedet, om der vil være en væsenlig difference ved at indgå i gårdrenoveringsprojektet.

 

Der er nogle krav forbundet med gårdrenoveringen, herunder: 

* Alle parkeringspladser sløjfes.
Vi kompenseres for denne indtægt i x antal år med x antal kroner

* Der skal være/skabes en vedligeholdelsesplan
Vores vicevært Flemming håndterer vedligehold af gården og benytter allerede en gartner til at passe buske og træer

* Der skal nedsættes et gårdlaug
Vi har allerede nærværende gårdudvalg, men vi vil være underbemandede ift. at varetage den løbende drift.