Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste. 

•••• 

April 2018:

Forslag til generalforsamling

 

Kære beboere,

 

 

Til den forestående generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om at starte større vedligeholdelsesarbejder samt financiering af disse. Det inkluderer blandt andet renovering af rør/faldstammer, kloak, elevatorer, ventilation og varmeforsyning samt tilhørende udgifter til byggeplads og rådgivning. De nødvendige dokumenter til brug for beslutning på generalforsamlingen er her: Juridisk forslagMotivationBudget og financiering, og Vedligeholdelsesplan 2017

 

Dbh

Bestyrelsen

•••• 

April 2018:

Invitation til generalformsamling

 

Kære beboere,

Der afholdes generalforsamling den 19. april 2018, jf. breve udsendt til de enkelte beboere og opslag i opgangene. Foreningens regnskab for 2017 og det foreslåede budget for 2018 er ikke vedhæftet indkaldelsen men kan findes her på hjemmesiden (under regnskaber), eller alternativt afhentes hos Flemming i hans kontortid.

Dbh

Bestyrelsen

 

•••• 

Januar 2018:

Status på gårdrenoveringen

 

Kære beboere,

Som I har kunne se er vi desværre fortsat ikke kommet i gang med gårdprojektet. Som SBS har gjort opmærksom på, skyldes det et sagsanlæg mod kommunen fra et erhvervslejemål i en kælder ud til gården hos Strandbo 2. 

 

Status er i dag, at sagen nu, efter at være blevet afvist først i Byfornyelsesnævnet, dernæst i Byretten (Boligretten), er blevet indbragt for Procesbevillingsnævnet, vist har været tilbage i byretten og nu ligger i landsretten (siden ultimo 2017), hvor tidsperspektiverne naeppe er til igangsaettelse i 2018.

Vil derfor tage de nødvendige skridt for at sikre at gården bliver retableret på et hensigtsmæssigt niveau til foråret. 

 

Vi er løbende i dialog med kommunen og sørger for at informere jer, så snart vi har noget nyt. Forhåbentligt godt nyt!

 

DBH

Bestyrelsen

 

•••••

 

Oktober 2016:

Trappeudvalg

Dokumenterne (arbejdsbeskrivelse, udbudsbrev og indkomne tilbud) som blev udarbejdet af det forrige trappeudvalg og arkitekten Gitte Hoff, vil så vidt det er muligt blive genbrugt, men tilbuddene er gamle og skal fornys. Maling af trapperne kræver at disse afspærres og nedgang sker via bagtrappen. Der skal tages hensyn til de beboere der er gangbesværede og derfor har problemer med komme ned. Jonas, Heidi og Frank Cerri er med i udvalget. 

 

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer
Der skal udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen. Der er indhentet to tilbud og de to leverandører kontaktes mhp. muligheder for at sikre særlig opmærksomhed på vandrør og faldstammen. Herefter vælges det samlet set med omkostningseffektive.

 

 

September 2016:

Fælles gårdhave

Gårdprojektet indtil videre er udskudt – i min. 2 uger.Det skyldes, at ansøgningen om byggetilladelse endnu ikke er behandlet. Til trods for at sbs har ansøgt for længe siden. Kommunen er desværre meget ophængt og har travlt i denne afdeling der udsteder byggetilladelser.

 

August 2016:

Fælles gårdhave

Københavns Kommune påbegynder vore nye fælles gårdhave d. 5. september.

Derfor skal vi sørge for, at der ikke ligger ting i gården fra denne dato (legetøg, cykler, grill, krukker mv.).

Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre men arbejdet står på.

Fra tirsdag d. 30. august skal husholdnings- og sorteret affald afleveres i de aflåske blå containere på gaden.

Nøgler til disse er blevet udleveret i hver enkel andelshavers postkasse.

 

••••