Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste.
 

 

•••• 

Februar 2017:

Status på gårdrenoveringen

Kære beboere,

Som I har kunne se er vi desværre fortsat ikke kommet i gang med gårdprojektet. Som SBS har gjort opmærksom på, skyldes det et sagsanlæg mod kommunen fra et erhvervslejemål i en kælder ud til gården hos Strandbo 2. 

Københavns kommune nåede at begynde arbejderne inden de blev opmærksomme på at den oprindelige klage var blevet anket. Det er derfor vores gård i dag ser temmelig bar og hærget ud. Og derfor vi har måtte rykke dagsrenovation frem og tilbage.

Klageren har bedt om opsættende virkning, hvilket kommunen har medgivet. Det betyder at arbejdet afventer en endelig afgørelse før det kan igangsættes. Status er i dag, at sagen nu, efter at være blevet afvist først i Byfornyelsesnævnet, dernæst i Byretten (Boligretten), er blevet indbragt for Procesbevillingsnævnet, med henblik på at anke til Østre Landsret. Ved at være lidt træt nu?? Det kan vi godt forstå… 

Givet Procesbevillingsnævnets typiske afgørelsestider kan vi formentlig regne med en afgørelse inden for den næste måneds tid, dvs. senest ultimo februar. Al fornuft og rimelighed peger på at klagen kan afvises, hvilket betyder at kommunen herefter kan bede sine rådgivere igangsætte arbejdet. Hvis nævnet derimod - mod forventning - kommer frem til at give klageren medhold, vil en landsretsproces betyde at vi nok næppe skal regne med gårdrenovering i 2017. Det håber vi selvfølgelig ikke på. Såfremt det alligevel sker, vil vi tage de nødvendige skridt for at sikre at gården bliver retableret på et hensigtsmæssigt niveau til foråret. 

Med andre ord: Stor ståhej for ingenting, indtil nu. Vi er løbende i dialog med kommunen og sørger for at informere jer, så snart vi har noget nyt. Forhåbentligt godt nyt!

DBH

Bestyrelsen

 

•••••

 

Oktober 2016:

Trappeudvalg

Dokumenterne (arbejdsbeskrivelse, udbudsbrev og indkomne tilbud) som blev udarbejdet af det forrige trappeudvalg og arkitekten Gitte Hoff, vil så vidt det er muligt blive genbrugt, men tilbuddene er gamle og skal fornys. Maling af trapperne kræver at disse afspærres og nedgang sker via bagtrappen. Der skal tages hensyn til de beboere der er gangbesværede og derfor har problemer med komme ned. Jonas, Heidi og Frank Cerri er med i udvalget. 

 

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer
Der skal udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen. Der er indhentet to tilbud og de to leverandører kontaktes mhp. muligheder for at sikre særlig opmærksomhed på vandrør og faldstammen. Herefter vælges det samlet set med omkostningseffektive.

 

 

September 2016:

Fælles gårdhave

Gårdprojektet indtil videre er udskudt – i min. 2 uger.Det skyldes, at ansøgningen om byggetilladelse endnu ikke er behandlet. Til trods for at sbs har ansøgt for længe siden. Kommunen er desværre meget ophængt og har travlt i denne afdeling der udsteder byggetilladelser.

 

August 2016:

Fælles gårdhave

Københavns Kommune påbegynder vore nye fælles gårdhave d. 5. september.

Derfor skal vi sørge for, at der ikke ligger ting i gården fra denne dato (legetøg, cykler, grill, krukker mv.).

Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre men arbejdet står på.

Fra tirsdag d. 30. august skal husholdnings- og sorteret affald afleveres i de aflåske blå containere på gaden.

Nøgler til disse er blevet udleveret i hver enkel andelshavers postkasse.

 

••••