Dansk

Fremleje

Foreningens regler for fremleje er beskrevet i vedtægternes § 12. Nedenfor er de væsenligste punkter i proceduren beskrevet.
 

Fremleje
Følgende kriterier opfyldes inden din bolig kan fremlejes:

  • En andelshaver med mindst 1 års anciennitet kan fremleje eller fremlåne sin bolig op til 2 år uden at dokumenterer særlige omstændigheder.

  • En andelshaver med mindre end 1 års anciennitet kan fremleje eller fremlåne sin bolig op til 2 år såfremt særlige omstændigheder taler for det.

For at opnå godkendelsen, har bestyrelsen brug for en Aftale om fremleje mellem bestyrelse og andelshaver underskrevet af dig som andelshaver. Dokumentet kan udfyldes on-line, printes, underskrives og emailes til vores administrator Michael, mfa@swe.dk, samt bestyrelsen, bestyrelsen@strandbo1.dk.

Vores administrator vil bekræfte fremlejen såfremt fremlejebetingelserne er opfyldt i henhold til vedtægterne. Derefter kan du og fremlejetager underskrive lejekontrakten.

Administrator registrerer din midlertidige adresse, så du fortløbende modtager relevant information om din andelsbolig og forening. 

Viceværten sørger for, at fremlejetagers navn opslås på postkasse og dørtelefon.
 

Korttidsudlejning
Det er en klar overtrædelse af både lejeloven og foreningens vedtægter at fremleje sin lejlighed uden bestyrelsens skriftlige tilladelse – hverken i kortere eller længere perioder.

En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst 1 år, kan korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål op til 3 gange årligt. Fremlejeperioden kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Såfremt beboere ønsker at fremleje deres lejlighed for en kortere periode, herunder også via digitale tjenester som Airbnb mv., skal de skrive til bestyrelsen@strandbo1.dk med henblik på godkendelse.

De øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager. Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i denne bestemmelse.